Saturday, 19 September, 2009

தொலைபேசி சேவை -குறைந்த செலவில்!

புதிய நெடுந்தூர தொலைபேசி சேவை, இன்டர்நெட் மூலம் செல்போனுக்கு / போனுக்கு பேச மிக குறைந்த செலவில் ஒரு சேவை. இது பற்றி அறியாதவர்களுக்கு ... இதைவிட குறைவான செலவில் சேவை இருப்பின் தெரிவிக்கவும் நண்பர்களே. மேலும் விபரங்களுக்கு பார்க்க : www.nymgo.comFriday, 12 June, 2009

Priprinter v2.5.1.837

priPrinter is a printer driver that allows you to manipulate printer output before it is printed. priPrinter is installed and selected in the same way as other printer drivers. After printing it automatically displays print preview where you can preview your printings, change layout, reposition pages, crop them and many more. After that you print it to the real printer or save your document for later using. With priPrinter you always will be sure how your printings will look. You may measure items on the paper, define margins and pages layout. There is no need to print again and again trying to achieve desired placement.

Features:
» Provides every feature you need to make your print easy and simple.
» Preview your printing in many ways. Explore content of your jobs.
» Print to images. You may save your prints to various image formats.
» Booklet and posters.
» Duplex printing.
» Measurements.
» Print themes
» Loupe tool.
» Margins and gutters. Change margins and gutters with mouse click and drag.
» Crop and Cut. Remove blank space and redundant information.
» Undo/Redo
» Small and fast.
» Save jobs to file.
» Tray control

• Works on Windows 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® 2000 and Windows® Server 2003.
• Available in: English, German, Italian, Russian
• 32 and 64-bit versions.

Monday, 9 March, 2009

கன்னியாகுமரி

Saturday, 7 March, 2009

Worlds most economical car...(1.0 litre of fuel per 100KM!!!)
from Volkswagen Press Release) At the 42nd Annual Meeting of
Stockholders of Volkswagen AG in Hamburg, the most economical car in
the world is presented: the 1-litre car. The prototype, which until
now has been kept closely under wraps, and which many people never
believed could be built, was driven under its own power from Wolfsburg
to the Annual Meeting in Hamburg. Before the Annual Meeting, the
current Chairman of the Board of Management, Dr. Ferdinand Piëch,
drove this research vehicle to Hamburg from the company's
headquarters at an average fuel consumption of 0.89 litres per 100
kilometres. This has once against impressively demonstrated
Volkswagen's position at the cutting edge of modern technology.

The objective of developing a roadworthy vehicle that consumes just
1.0 litre of fuel per 100 kilometres could not be achieved through
compromise. All existing technical solutions were examined, and in
close cooperation with numerous suppliers, replaced by better, and
principally lighter versions. The result is a vehicle that looks more
like a sports car than a typical research vehicle.

The conceptual necessity for a small frontal area led to an unusually
narrow and very flat body form being chosen. The body was developed in
a wind tunnel, is 3.47 metres long, but just 1.25 metres wide and just
over a metre in height, and is made completely of carbon fibre
composites. To save weight, it is of course not painted. The
carbon-fibre-reinforced outer skin is tensioned over a spaceframe that
is not made of aluminium, but rather of magnesium, which is even
lighter.

The 1-litre car is powered by a one-cylinder diesel engine, centrally
positioned in front of the rear axle and combined with an automated
direct shift gearbox. The crankcase and cylinder head of the 0.3-litre
engine are of an aluminium monobloc construction. The naturally
aspirated, direct-injection diesel engine employs advanced
high-pressure unit injection technology to generate 6.3 kW (8.5 bhp)
at 4,000 rpm. This gives the vehicle, which weights just 290 kg, an
astonishingly lively temperament.

Fuel consumption is a mere 0.99 litre per 100 kilometres. With a
6.5-litre tank, this gives a range of some 650 kilometres without
refuelling.

Due to the restriction of space, it was not possible to adapt an
existing gearbox. For this reason, a compact, automated 6-speed
gearbox is employed, which is controlled from a turn switch in the
cockpit.

Running gear made of lightweight alloy, tyres that offer optimised
rolling resistance and 16-inch wheels made of extremely lightweight
composite material perfectly complement the economical drive system.

The interior is sportingly simple in design, yet offers enough space
for two people, who can comfortably get in after folding back the
turret-like gullwing door. An extremely lightweight construction has
also been employed for the seats. The seat frames are made of
magnesium, and firm, yet comfortable fabric covers are used instead of
a classic upholstery.

Despite the lightweight construction of all components, safety has
been a major element in all phases of the development of the 1-litre
car. For example, the concept vehicle's safety equipment includes
anti-lock brakes, ESP electronic stability program and a driver's
airbag. Deformation elements at the front end and the spaceframe
construction provide impact and roll-over protection comparable to
that of a GT racing car.

The sports-car-like design demonstrates that Volkswagen's 1-litre car
is not a spartan research vehicle, but a high-tech special vehicle. It
starts with the special seating arrangement. The driver and passenger
sit centrally as if in a monoposto, but in tandem. The mid-engine is
installed transversely in front of the rear axle. With its complex
design (double wishbones at front, DeDion suspension at rear) and
combined with the low centre of gravity and low overall vehicle
weight, the lightweight running gear results in very agile handling.

The project team have impressively succeeded in combining driving
pleasure with a level of fuel consumption never seen before.

The 1-litre car also incorporates numerous details of a practical and
convenient nature. For example, there is an easily accessible stowage
compartment with a capacity of 80 litres under a separate flap in the
rear; a reversing camera that helps when manoeuvring; automatic
locking/unlocking of the gullwing door and a starter button in the
cockpit that together allow keyless operation.

The concept of the 1-litre car - four wheels, low height, with two
seats in tandem - gives an idea for a possible new family of vehicles,
which could cover new requirements ranging from the ultra-economical
vehicle, through the low-lost everyday touring vehicle for young
people to the high-performance sports supercar.


--நன்றி நண்பரே..

Wednesday, 25 February, 2009

சென்னை விமான நிலையம் - புதியது எப்படி இருக்கும்?.நன்றி நச்சுநாகப்பன்

Saturday, 21 February, 2009

BALANCE SHEET OF LIFE

Our Birth is our Opening Balance !

Our Death is our Closing Balance!

Our Prejudiced Views are our Liabilities

Our Creative Ideas are our Assets

Heart is our Current Asset

Soul is our Fixed Asset

Brain is our Fixed Deposit

Thinking is our Current Account

Achievements are our Capital

Character & Morals, our Stock-in-Trade

Friends are our General Reserves

Values & Behavior are our Goodwill

Patience is our Interest Earned

Love is our Dividend

Children are our Bonus Issues

Education is Brands / Patents

Knowledge is our Investment

Experience is our Premium Account

The Aim is to Tally the Balance Sheet Accurately.

The Goal is to get the Best Presented Accounts Award.

மெயிலில் வந்தது..

Thursday, 19 February, 2009

Amazing Amla

Amla is a potent gift of Mother Nature to mankind. Humanity has
utilized its benefits for decades, and it forms an indispensable part
of the ayurvedic and unanai medicine. You must have seen your granny
using amla for pickles and murabas and its formulations for treating
many common diseases. Amla or Gooseberry has many nutritious benefits.
The amla has been found to be the most abundant source of Vitamin C in
the plant kingdom

---containing as much as 20 times that of an orange. What makes this
even more extraordinary is that unlike many other natural sources, the
vitamin C content in amla does not diminish with cooking. It was used
successfully in the treatment of scurvy during the Hissar (Haryana)
famine of 1939-40.

Amla is a medium sized deciduous tree which can be successfully grown
in cariable agro climatic and soil conditions. It can tolerate
climates as high as 45 degree celcius and freezing temperatures too.
Its natural habitat is Burma in the east to Afganistan in the west.

Though every part of the tree possess therupetic potentials, it is the
fruit which constitutes the main drug. Amla is an unusual fruit as it
contains gamut of tastes, except the salty taste. With sourness as the
foremost taste , it is sweet, astringent bitter and pungent too.

The fresh fruit contains more than 80% of water besides protein,
carbohydrates, fibre, minerals and vitamins Minerals and vitamins
mainly include cacium, phosphorus, iron, carotene, Vitamin C and B
complex. It also contains gallic acid, which is a potent polyphenol.

Amla is the most widely used herb in ayurvedic medicines. Charak and
sushrut widely mention the use of amla for curative purposes.

Amla is used in innumerable Auyrvedic formulations. Here is how you
can alleviate some of the common ailments through these time-tested
decoctions. Put your body back into action following these tips.

The cholesterol in our body is a very essential component. The human
liver is the main source of cholesterol. The amount of unused
cholesterol gets collected in the blood vessels , Thus resulting in
heart attacks. The Vitamin C in amla helps in dilating the blood
vessels and there by reducing the blood pressure.

Prepare a powdered mixture of dry amla and sugar candy. Mix one
teaspoonful of this mixture in a glass of water and consume daily in
empty stomach. This decoction helps in stabilizing the blood
cholesterol level.

· Diabetes occurs when the pancreas fails to regulate the blood
glucose levels. It is the talk of the world today as the number of
diabetic patients is rapidly increasing due to the adoption of western
food habits aerated beverages, tobacco and alcohol.

If you suffer from this disease trust the anti-diabetic potential of
amla and prepare a mixture by mixing equal quantities of amla, jamun
and bitter gourd powder. A teaspoonful of this mixture once or twice a
day is effective in checking diabetes.

· Of the numerous diseases attributed to the modern life style acidity
is one which all of us might have suffered from at different times. In
majority homes we find strips of antacids adorning the medicine
cupboards.

Frequent intake of sweet, sour and spicy and oily food causes acidity.
Excessive coffee, tea and smoking are other causative agents.
Psychological reasons for acidity include anger, grief and depression.

When your belly is on fire reach for amla. In acute or chronic
acidity, simply take one gram of amla powder with a little sugar in
milk or water twice a day.

· Hair, your crowning glory, turns grey with ageing and lusterless due
to pollution. All traditional recipes for promoting hair growth
contain amla as the chief ingredient.

Anyone worried about graying hair would be delighted to know amla
powder soaked in water and left in an iron utensil is a 3-in-1
preparation--- shampoo, conditioner and hair-dye.

Regular application of this mixture for a few hours at a time is ideal.
source: http://www.healthtips.in/benefits_of_amla.asp


நன்றி திரு பத்மநாபன்.