Saturday, 19 September, 2009

தொலைபேசி சேவை -குறைந்த செலவில்!

புதிய நெடுந்தூர தொலைபேசி சேவை, இன்டர்நெட் மூலம் செல்போனுக்கு / போனுக்கு பேச மிக குறைந்த செலவில் ஒரு சேவை. இது பற்றி அறியாதவர்களுக்கு ... இதைவிட குறைவான செலவில் சேவை இருப்பின் தெரிவிக்கவும் நண்பர்களே. மேலும் விபரங்களுக்கு பார்க்க : www.nymgo.comFriday, 12 June, 2009

Priprinter v2.5.1.837

priPrinter is a printer driver that allows you to manipulate printer output before it is printed. priPrinter is installed and selected in the same way as other printer drivers. After printing it automatically displays print preview where you can preview your printings, change layout, reposition pages, crop them and many more. After that you print it to the real printer or save your document for later using. With priPrinter you always will be sure how your printings will look. You may measure items on the paper, define margins and pages layout. There is no need to print again and again trying to achieve desired placement.

Features:
» Provides every feature you need to make your print easy and simple.
» Preview your printing in many ways. Explore content of your jobs.
» Print to images. You may save your prints to various image formats.
» Booklet and posters.
» Duplex printing.
» Measurements.
» Print themes
» Loupe tool.
» Margins and gutters. Change margins and gutters with mouse click and drag.
» Crop and Cut. Remove blank space and redundant information.
» Undo/Redo
» Small and fast.
» Save jobs to file.
» Tray control

• Works on Windows 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® 2000 and Windows® Server 2003.
• Available in: English, German, Italian, Russian
• 32 and 64-bit versions.

Monday, 9 March, 2009

கன்னியாகுமரி

Saturday, 7 March, 2009

Worlds most economical car...(1.0 litre of fuel per 100KM!!!)
from Volkswagen Press Release) At the 42nd Annual Meeting of
Stockholders of Volkswagen AG in Hamburg, the most economical car in
the world is presented: the 1-litre car. The prototype, which until
now has been kept closely under wraps, and which many people never
believed could be built, was driven under its own power from Wolfsburg
to the Annual Meeting in Hamburg. Before the Annual Meeting, the
current Chairman of the Board of Management, Dr. Ferdinand Piëch,
drove this research vehicle to Hamburg from the company's
headquarters at an average fuel consumption of 0.89 litres per 100
kilometres. This has once against impressively demonstrated
Volkswagen's position at the cutting edge of modern technology.

The objective of developing a roadworthy vehicle that consumes just
1.0 litre of fuel per 100 kilometres could not be achieved through
compromise. All existing technical solutions were examined, and in
close cooperation with numerous suppliers, replaced by better, and
principally lighter versions. The result is a vehicle that looks more
like a sports car than a typical research vehicle.

The conceptual necessity for a small frontal area led to an unusually
narrow and very flat body form being chosen. The body was developed in
a wind tunnel, is 3.47 metres long, but just 1.25 metres wide and just
over a metre in height, and is made completely of carbon fibre
composites. To save weight, it is of course not painted. The
carbon-fibre-reinforced outer skin is tensioned over a spaceframe that
is not made of aluminium, but rather of magnesium, which is even
lighter.

The 1-litre car is powered by a one-cylinder diesel engine, centrally
positioned in front of the rear axle and combined with an automated
direct shift gearbox. The crankcase and cylinder head of the 0.3-litre
engine are of an aluminium monobloc construction. The naturally
aspirated, direct-injection diesel engine employs advanced
high-pressure unit injection technology to generate 6.3 kW (8.5 bhp)
at 4,000 rpm. This gives the vehicle, which weights just 290 kg, an
astonishingly lively temperament.

Fuel consumption is a mere 0.99 litre per 100 kilometres. With a
6.5-litre tank, this gives a range of some 650 kilometres without
refuelling.

Due to the restriction of space, it was not possible to adapt an
existing gearbox. For this reason, a compact, automated 6-speed
gearbox is employed, which is controlled from a turn switch in the
cockpit.

Running gear made of lightweight alloy, tyres that offer optimised
rolling resistance and 16-inch wheels made of extremely lightweight
composite material perfectly complement the economical drive system.

The interior is sportingly simple in design, yet offers enough space
for two people, who can comfortably get in after folding back the
turret-like gullwing door. An extremely lightweight construction has
also been employed for the seats. The seat frames are made of
magnesium, and firm, yet comfortable fabric covers are used instead of
a classic upholstery.

Despite the lightweight construction of all components, safety has
been a major element in all phases of the development of the 1-litre
car. For example, the concept vehicle's safety equipment includes
anti-lock brakes, ESP electronic stability program and a driver's
airbag. Deformation elements at the front end and the spaceframe
construction provide impact and roll-over protection comparable to
that of a GT racing car.

The sports-car-like design demonstrates that Volkswagen's 1-litre car
is not a spartan research vehicle, but a high-tech special vehicle. It
starts with the special seating arrangement. The driver and passenger
sit centrally as if in a monoposto, but in tandem. The mid-engine is
installed transversely in front of the rear axle. With its complex
design (double wishbones at front, DeDion suspension at rear) and
combined with the low centre of gravity and low overall vehicle
weight, the lightweight running gear results in very agile handling.

The project team have impressively succeeded in combining driving
pleasure with a level of fuel consumption never seen before.

The 1-litre car also incorporates numerous details of a practical and
convenient nature. For example, there is an easily accessible stowage
compartment with a capacity of 80 litres under a separate flap in the
rear; a reversing camera that helps when manoeuvring; automatic
locking/unlocking of the gullwing door and a starter button in the
cockpit that together allow keyless operation.

The concept of the 1-litre car - four wheels, low height, with two
seats in tandem - gives an idea for a possible new family of vehicles,
which could cover new requirements ranging from the ultra-economical
vehicle, through the low-lost everyday touring vehicle for young
people to the high-performance sports supercar.


--நன்றி நண்பரே..

Wednesday, 25 February, 2009

சென்னை விமான நிலையம் - புதியது எப்படி இருக்கும்?.நன்றி நச்சுநாகப்பன்

Saturday, 21 February, 2009

BALANCE SHEET OF LIFE

Our Birth is our Opening Balance !

Our Death is our Closing Balance!

Our Prejudiced Views are our Liabilities

Our Creative Ideas are our Assets

Heart is our Current Asset

Soul is our Fixed Asset

Brain is our Fixed Deposit

Thinking is our Current Account

Achievements are our Capital

Character & Morals, our Stock-in-Trade

Friends are our General Reserves

Values & Behavior are our Goodwill

Patience is our Interest Earned

Love is our Dividend

Children are our Bonus Issues

Education is Brands / Patents

Knowledge is our Investment

Experience is our Premium Account

The Aim is to Tally the Balance Sheet Accurately.

The Goal is to get the Best Presented Accounts Award.

மெயிலில் வந்தது..

Thursday, 19 February, 2009

Amazing Amla

Amla is a potent gift of Mother Nature to mankind. Humanity has
utilized its benefits for decades, and it forms an indispensable part
of the ayurvedic and unanai medicine. You must have seen your granny
using amla for pickles and murabas and its formulations for treating
many common diseases. Amla or Gooseberry has many nutritious benefits.
The amla has been found to be the most abundant source of Vitamin C in
the plant kingdom

---containing as much as 20 times that of an orange. What makes this
even more extraordinary is that unlike many other natural sources, the
vitamin C content in amla does not diminish with cooking. It was used
successfully in the treatment of scurvy during the Hissar (Haryana)
famine of 1939-40.

Amla is a medium sized deciduous tree which can be successfully grown
in cariable agro climatic and soil conditions. It can tolerate
climates as high as 45 degree celcius and freezing temperatures too.
Its natural habitat is Burma in the east to Afganistan in the west.

Though every part of the tree possess therupetic potentials, it is the
fruit which constitutes the main drug. Amla is an unusual fruit as it
contains gamut of tastes, except the salty taste. With sourness as the
foremost taste , it is sweet, astringent bitter and pungent too.

The fresh fruit contains more than 80% of water besides protein,
carbohydrates, fibre, minerals and vitamins Minerals and vitamins
mainly include cacium, phosphorus, iron, carotene, Vitamin C and B
complex. It also contains gallic acid, which is a potent polyphenol.

Amla is the most widely used herb in ayurvedic medicines. Charak and
sushrut widely mention the use of amla for curative purposes.

Amla is used in innumerable Auyrvedic formulations. Here is how you
can alleviate some of the common ailments through these time-tested
decoctions. Put your body back into action following these tips.

The cholesterol in our body is a very essential component. The human
liver is the main source of cholesterol. The amount of unused
cholesterol gets collected in the blood vessels , Thus resulting in
heart attacks. The Vitamin C in amla helps in dilating the blood
vessels and there by reducing the blood pressure.

Prepare a powdered mixture of dry amla and sugar candy. Mix one
teaspoonful of this mixture in a glass of water and consume daily in
empty stomach. This decoction helps in stabilizing the blood
cholesterol level.

· Diabetes occurs when the pancreas fails to regulate the blood
glucose levels. It is the talk of the world today as the number of
diabetic patients is rapidly increasing due to the adoption of western
food habits aerated beverages, tobacco and alcohol.

If you suffer from this disease trust the anti-diabetic potential of
amla and prepare a mixture by mixing equal quantities of amla, jamun
and bitter gourd powder. A teaspoonful of this mixture once or twice a
day is effective in checking diabetes.

· Of the numerous diseases attributed to the modern life style acidity
is one which all of us might have suffered from at different times. In
majority homes we find strips of antacids adorning the medicine
cupboards.

Frequent intake of sweet, sour and spicy and oily food causes acidity.
Excessive coffee, tea and smoking are other causative agents.
Psychological reasons for acidity include anger, grief and depression.

When your belly is on fire reach for amla. In acute or chronic
acidity, simply take one gram of amla powder with a little sugar in
milk or water twice a day.

· Hair, your crowning glory, turns grey with ageing and lusterless due
to pollution. All traditional recipes for promoting hair growth
contain amla as the chief ingredient.

Anyone worried about graying hair would be delighted to know amla
powder soaked in water and left in an iron utensil is a 3-in-1
preparation--- shampoo, conditioner and hair-dye.

Regular application of this mixture for a few hours at a time is ideal.
source: http://www.healthtips.in/benefits_of_amla.asp


நன்றி திரு பத்மநாபன்.

Tuesday, 17 February, 2009

ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்

A man dies and goes to hell.

There he finds that there is a different hell for each country.

He goes to the German hell and asks, "What do they do here?"

He told, "First they put you in an electric chair for an hour.

Then they lay you on a bed of nails for another hour.

Then the German devil comes in and beats you for the rest of the day."

The man does not like the sound of that at all, so he moves on.

He checks out the USA hell as well as the Russian hell and many more.

He discovers that they are all more or less the same as the German hell.

Then he comes to the Indian hell and finds that there is a long line of
people waiting to get in.

Amazed, he asks, "What do they do here?"

He told, "First they put you in an electric chair for an hour.

Then they lay you on a bed of nails for another hour.

Then the Indian devil comes in and beats you for the rest of the day.

"But that is exactly the same as all the other hells - why are there so
many people waiting to get in?"

*

*

*

*

*

*
*
*

Because maintenance is so bad that the electric chair does not work,

someone has stolen all the nails from the bed

and

the devil is a former Govt servant,

so he comes in, signs the register and then goes to the canteen!!!!!!

Relax please..

Number One Idiot of 2008

I am a medical student currently doing a rotation in toxicology at the
poison control center. Today, this woman called in very upset because
she caught her little daughter eating ants. I quickly reassured her that the
ants are not harmful and there would be no need to bring her daughter
into the hospital. She calmed down and at the end of the conversation
happened to mention that she gave her daughter some ant poison to eat
in order to kill the ants.

I told her that she better bring her daughter in to the emergency room
right away.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Number Two Idiot of 2008

Early this year, some Boeing employees on the airfield decided to steal
a life raft from one of the 747s.

They were successful in getting it out of the plane and home. Shortly
after they took it for a float on the river, they noticed a Coast Guard
helicopter coming toward them. It turned out that the chopper was homing
in on the emergency locater beacon that activated when the raft was
inflated.

They are no longer employed at Boeing.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Number Three Idiot of 2008

A man, wanting to rob a downtown Bank of America, walked into the Branch
and wrote this, 'Put all your muny in this bag.' While standing in line,
waiting to give his note to the teller, he began to worry that someone
had seen him write the note and might call the police before he reached the
teller's window. So he left the Bank of America and crossed the street
to the Wells Fargo Bank.

After waiting a few minutes in line, he handed his note to the Wells
Fargo teller. She read it and, surmising from his spelling errors that he
wasn't the brightest light in the harbor, told him that she could not accept
his stickup note because it was written on a Bank of America deposit slip
and that he would either have to fill out a Wells Fargo deposit slip or go
back to Bank of America.

Looking somewhat defeated, the man said, 'OK' and left. He was arrested
a few minutes later, as he was waiting in line back at Bank of America.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Number Four Idiot of 2008

A guy walked into a little corner store with a shotgun and demanded all
of the cash from the cash drawer.  After the cashier put the cash in a bag,
the robber saw a bottle of Scotch that he wanted behind the counter on
the shelf. He told the cashier to put it in the bag as well, but the cashier
refused and said, 'Because I don't believe you are over 21.' The robber
said he was, but the clerk still refused to give it to him because she
didn't believe him. At this point, the robber took his driver's license
out of his wallet and gave it to the clerk.

The clerk looked it over and agreed that the man was in fact over 21 and
she put the Scotch in the bag.

The robber then ran from the store with his loot.

The cashier promptly called the police and gave the name and address of
the robber that she got off the license. They arrested the robber two hours
later.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Idiot Number Five of 2008

A pair of Michigan robbers entered a record shop nervously waving
revolvers.

The first one shouted, 'Nobody move!' When his partner moved, the
startled first bandit shot him.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Idiot Number Six of 2008

Arkansas: Seems this guy wanted some beer pretty badly. He decided that
he'd just throw a cinder block through a liquor store window, grab some
booze, and run.

So he lifted the cinder block and heaved it over his head at the window.

The cinder block bounced back knocking him unconscious. It seems the
liquor store window was made of Plexi-Glass. The whole event was caught on
videotape.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Idiot Number Seven of 2008

I live in a semi-rural area (Weyauwega, Wisconsin). We recently had a
new neighbor call the local township administrative office to request the
removal of the Deer Crossing sign on our road.

The reason: 'Too many deer are being hit by cars out here! - I don't
think this is a good place for them to be crossing anymore.'
====================================================
Courtesy: Mr Padmanabhan.

Tuesday, 27 January, 2009

நீங்களும் அதில் ஒருவரா?.

One day, an old man was walking along the beach in the early morning and
noticed the tide had washed thousands of starfish up on the shore. Up ahead
in the distance he spotted a boy who appeared to be gathering up the
starfish, and one by one tossing them back into the ocean.

He approached the boy and asked him why he spent so much energy doing what
seemed to be a waste of time.

The boy replied, "If these starfish are left out here like this they will
bake in the sun, and by this afternoon they will all be dead."

The old man gazed out as far as he could see and responded, "But, there
must be hundreds of miles of beach and thousands of starfish. You can't
possibly rescue all of them. What difference is throwing a few back going
to make anyway?"

The boy then held up the starfish he had in his hand and replied, "It's
sure going to make a lot of difference to this one!"

The boy tossed that starfish into the water. He then looked intently at the
old man and said "I will save as many as I can".

The old man had no reply. He was really ashamed of his own attitude. He
stood speechless for a while. Then slowly he picked up a starfish and threw
it into the water, joining the boy in his efforts. The boy gave him a
gentle smile and soon both of them were silently tossing one starfish after
another into the water.

Soon, the boy and the old man saw that they were not alone. Other people
who had come to the beach for a walk noticed them both working diligently
to save the starfish. One by one, people started joining in the effort.

As the sun rose higher in the sky, hundreds of people silently worked to
save the starfish. Young people, old people, rich people, poor people all
joined hands in the noble task.

Amazingly within a couple of hours, the beach was almost clear of starfish.
As the last starfish was thrown into the sea, a thunderous cheer
spontaneously arose from the people. Each one of them felt they had done
something important, something that made a difference. They cheered and
hugged each other. Some of them even exchanged names and numbers and
promised to stay in touch.

Nothing is impossible if we work together. But someone needs to be bold
enough to take the first step. Many other will follow. Even one person's
determination and conviction can change the world.

Are you the ONE??????

Take the first step in CREATING your IDEAL WORLD today and you will see the
WORLD will follow??

WAKE UP and make a difference.

நன்றி: திரு பத்மநாபன்Monday, 26 January, 2009

பிறக்கப்போகும் குழந்தை எப்படி இருக்கும்?.


BabyMaker v.1.0 - How Will Your Baby Look Like?

No need to wait for nine months to see your baby! All you need is two pictures. Just put pictures of you two into BabyMaker, and see what your baby will look like in just a moment. Impress your friends and family with ‘what if’ pictures of your possible babies made with just about anyone. You only need two facial photos (passport-style will do) to generate a realistic image of a baby. And we’re not talking about cartoon-style pictures or a still-morph picture frozen in the middle of a transformation. You’ll get a real face of a young human with unique facial features that resemble features of both ‘parents’.

Can’t believe this? Just ask your parents for a couple of pictures, put them through BabyMaker, and see your own face in the end! The science of fortune telling is brought to perfection with BabyMaker. Make a baby with anyone! Entertain your friends by ‘marrying’ them to each other, or have fun using pictures of celebrities as one or both parents. Print or email the resulting images for even more fun! Unlike virtually all competitors, BabyMaker does not simply morph one face into another. Instead, it thoroughly analyzes characteristic features of the two faces using face detection scientific algorithms, and carefully re-creates a baby’s by carefully mixing different features of the parents’ faces. The technologies used in BabyMaker are so advanced that they can easily produce a high-quality color image of a baby even if the quality of the originals is far from perfect. Just throw a couple of old photos of your grandparents to see this in action! Black-and-white, scratched, faded or retouched photos will do if they represent a real face. If you are using images from the Internet, low-resolution or heavily compressed pictures are fine if the faces are still recognizable.

Sunday, 25 January, 2009

செல் பேசியின் மற்றொரு பயன் :

நெட்டில் உலா வந்த பொது அறிய வந்தது:


Enjoy peace of mind when you’re away from your baby!

BabyMonitor is a program that transforms your cell phone to a baby monitor. Simple place your phone in a room where your child is sleeping and when he wakes up the program calls to a number of your choice. This number can be as cell as standard land line number.

Author told why he developed this program. Earlier when he was traveling he often forgot his baby monitor or a charger for it and had to stay by the baby’s bedside. But the main reason was that he couldn’t use his baby monitor in his village near an airport because of radio noise.

Tuesday, 20 January, 2009

நேரமின்மையால் எத்தனை இழக்கிறோம் ?

Everybody wants to live to 100, but do we really have 'time to live'?

A man stood at a metro station in Washington DC and started to play
the violin; it was a cold January morning. He played six Bach pieces
for about 45 minutes. During that time, since it was rush hour, it was
calculated that thousand seven hundred people went through the
station, most of them on their way to work.

Three minutes went by and a middle aged man noticed there was musician
playing. He slowed his pace and stopped for a few seconds and then
hurried up to meet his schedule. A minute later, the violinist
received his first dollar tip: a woman threw the money in the till and
without stopping continued to walk. A few minutes later, someone
leaned against the wall to listen to him, but the man looked at his
watch and started to walk again. Clearly he was late for work.

The one who paid the most attention was a 3 year old boy. His mother
tagged him along, hurried but the kid stopped to look at the
violinist. Finally the mother pushed hard and the child continued to
walk turning his head all the time. This action was repeated by
several other children. All the parents, without exception, forced
them to move on.

In the 45 minutes the musician played, only 6 people stopped and
stayed for a while. About 20 gave him money but continued to walk
their normal pace.. He collected $32. When he finished playing and
silence took over, no one noticed it. No one applauded, nor was there
recognition.

The exact analysis would betray the fact that this was a social experiment.

This is a real story. No one knew this at the time but the violinist
was Joshua Bell, one of the best musicians in the world. He played one
of the most intricate pieces ever written with a violin worth 3.5
million dollars. Two days before his playing in the subway, Joshua
Bell sold out at a theatre in Boston and the seats averaged $100.

Joshua Bell playing incognito in the metro station was organised by
the Washington Post as part of a social experiment about perception,
taste and priorities of people.

The question tested were:
* In a common place environment, at an inappropriate hour,
do we perceive beauty? Yes/no
* Do we stop to appreciate it? Yes/no
* Do we recognise the talent in an unexpected context? Yes/no

Point to Ponder:
If we do not have a moment to stop and listen to one of the best
musicians in the world playing the best music ever written,
how many other things are we missing in our life?

நன்றி திரு பத்மநாபன்

Monday, 19 January, 2009

கம்ப்யூட்டர் ...?.

10 Reasons why you should have make a computer your valentine!


1. A Computer can wait for you forever.
2. A Computer does not compare you with its past users
3. A Computer does not mind if you have a Computer at home and in the office.
4. A Computer wont say lets just be friends.
5. You can mute the computer whenever you want.
6. Its easy to turn on a computer.
7. You never have to say sorry no matter what you do to it.
8. You dont have to give it expensive Valentine gifts, New Year gifts, Birthday gifts, Anniversary gifts.
9. You can upgrade your computer if you are not satisfied with its performance or specifications.
10. There is always Ctrl + Alt + Del.

Sunday, 18 January, 2009

ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்

A kid was playing with his newly bought play train. After every turn was completed the kid stopped the train and shouted,

'Station aa gaya hai! Jis ULLU KE PATHEY ko utarna hai utar jaey!'

Then he let the train go on the round and stopped it again at the same place. He shouted,

'Station aa gaya hai! Jis ULLU KE PATHEY ko utarna hai utar jaey!'

And so it went for sometime. Everytime the train stopped the kid would scream the same sentence. His Dad, sitting near him, got a little worried about the kid using bad language. He took the train away from him and scolded the child, 'Don't talk like that!'

The kid sat silently for sometime and Dad couldn't bear to see the sad innocent face. He returned the train back to him saying, 'Now son, don't talk like that again.'

The kid started playing. The train took the same turn and stopped and the kid shouted,

'Station aa gaya hai! Jis ULLU KE PATHE ko utarna hai utar jaey! Pehley se hee ek ULLU KE PATHEY ke waja se train aadha ghanta late ho gaee hai!'

Tuesday, 13 January, 2009

ஒட்டகம் பேசுகிறது.
இதனால் அறிவது யாதெனில்....

Some Moral Story...

A water bearer in India had two large pots, each hung on the end of a pole which he carried across his neck. One of the pots was perfectly made and never leaked. The other pot had a crack in it and by the time the water bearer reached his master's house it had leaked much of it's water and was only half full. 

For a full two years this went on daily, with the bearer delivering only one and a half pots full of water to his master's house. Of course, the perfect pot was proud of its accomplishments. But the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection, and miserable that it was able to accomplish only half of what it had been made to do. 

After two years of what it perceived to be a bitter failure, it spoke to the water bearer one day by the stream. "I am ashamed of myself, and I want to apologize to you." "Why?" asked the bearer. "What are you ashamed of?" "I have been able, for these past two years, to deliver only half my load because this crack in my side causes water to leak out all the way back to your master's house. Because of my flaws, you have to do all of this work, and you don't get full value from your efforts," the pot said.

The water bearer felt sorry for the old cracked pot, and in his compassion he said, "As we return to the master's house, I want you to notice the beautiful flowers along the path."

Indeed, as they went up the hill, the old cracked pot took notice of the sun warming the beautiful wild flowers on the side of the path, and this cheered it some. But at the end of the trail, it still felt bad because it had leaked out half its load, and so again the pot apologized to the bearer for its failure.

The bearer said to the pot, "Did you notice that there were flowers only on your side of your path, but not on the other pot's side? That's because I have always known about your flaw, and I took advantage of it. I planted flower seeds on your side of the path, and every day while we walk back from the stream, you've watered them. For two years I have been able to pick these beautiful flowers to decorate my master's table. Without you being just the way you are, he would not have this beauty to grace his house." 

Each of us has our own unique flaws. We're all cracked pots. But if we will allow it, God will use our flaws to grace his table. In God's great economy, nothing goes to waste. Don't be afraid of your flaws. Acknowledge them, and you too can be the cause of beauty. Know that in our weakness we find our strength.

Sunday, 11 January, 2009

செல் பேசியில் உள்ள பயனுள்ள தகவல்கள்.

FOUR THINGS YOU PROBABLY NEVER KNEW YOUR MOBILE PHONE COULD DO

There are a few things that can be done in times of grave emergencies. Your mobile phone can actually be a life saver or an emergency tool for survival. Check out the things that you can do with it:

FIRST Emergency

The Emergency Number worldwide for Mobile is 112. If you find yourself out of the coverage area of your mobile; network and there is an emergency, dial 112 and the mobile will search any existing network to establish the emergency number for you, and interestingly this number 112 can be dialed even if the keypad is locked. Try it out.

SECOND have you locked your keys in the car?

Does your car have remote keyless entry? This may come in handy someday. Good reason to own a cell phone: If you lock your keys in the car and the spare keys are at home, call someone at home on their mobile phone from your cell phone.

Hold your cell phone about a foot from your car door and have the person at your home press the unlock button, holding it near the mobile phone on their end. Your car will unlock. This saves someone from having to drive your keys to you. Distance is no object. You could be hundreds of miles away, and if you can reach someone who has the other 'remote' for your car, you can unlock the doors (or the trunk).

THIRD Hidden Battery Power

Imagine your mobile battery is very low. To activate, press the keys *3370# Your mobile will restart with this reserve and the instrument will show a 50% increase in battery. This reserve will get charged when you charge your mobile next time.

FOURTH How to disable a STOLEN mobile phone?

To check your Mobile phone's serial number, key in the following digits on your phone: * # 0 6 #

A 15 digit code will appear on the screen. This number is unique to your handset. Write it down and keep it somewhere safe. When your phone get stolen, you can phone your service provider and give them this code. They will then be able to block your handset so even if the thief changes the SIM card, your phone will be totally useless. You probably won't get your phone back, but at least you know that whoever stole it can't use/sell it either. If everybody does this, there would be no point in people stealing mobile phones.

Monday, 5 January, 2009

ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்

A man frantically calls 911 and says, "help...my wife has gone into
labor and her contractions are 10 minutes apart".

911: "is this her first child?".

Man: "Of course not, you idiot...this is her husband".


A little girl was talking to her teacher about whales. The teacher said it was physically impossible for a whale to swallow a human because even though they were a very large mammal their throat was very small. The little girl stated that Jonah was swallowed by a whale. The teacher reiterated that a whale could not swallow a human; it was impossible. The little girl said, 'When I get to heaven I will ask Jonah' The teacher asked, 'What if Jonah went to hell?' The little girl replied, 'Then you ask him.'

Sunday, 4 January, 2009

ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்.....

An Amish boy and his father were visiting a nearby mall. They were amazed by almost everything they saw, but especially by two shiny silver walls that moved apart and back together again by themselves.
The lad asked, "What is this, father?"

The father (having never seen an elevator) responded, "I have no idea what it is."

While the boy and his father were watching wide-eyed, an old lady in a wheelchair rolled up to the moving walls and pressed a button. The walls opened and the lady rolled between them into a small room. The walls closed and the boy and his father watched as small circles lit up above the walls.

The walls opened up again and a beautiful twenty-four-year-old woman stepped out.

The father looked at his son anxiously and said, "Go get your mother."

A young boy about eight years old came through the checkout with a big box of laundry detergent. The grocer was curious. Why was the young fella buying such a big box of soap?
'It's not for laundry,' said the boy. 'I'm going to wash my dog.'
'You shouldn't wash your dog in this stuff,' said the grocer. 'It's very powerful. He'll get sick. It might even kill him.'
But the boy was not to be stopped. He paid and walked out with the detergent.
A week later the boy came back.
How's the dog, asked the grocer.
'Oh, he died,' said the boy.
The grocer was sorry, but he added, 'I did warn you not to use the detergent on your dog.'
'I don't think it was the detergent that killed him,' said the lad.
'What was it then?'
'I think it was the spin cycle.'


An old man lived alone in Palestine. He wanted to dig
his potato garden, but it was very hard work. His only
son, who would have helped him, was in an Israeli
prison.
The old man wrote a letter to his son and mentioned
his predicament. Shortly, he received this reply, "For
HEAVEN'S SAKE, Dad, don't dig up that garden, that's
where I buried the GUNS!"
At 4 A.M. the next morning, a dozen of Israeli
soldiers showed up and dug up the entire garden,
without finding any guns.
Confused, the old man wrote another note to his son
telling him what happened, and asking him what to do
next.
His son's reply was: "Now plant your potatoes, Dad.
This is the best I can do for you at this time."